четвъртък , 13 юни 2024

ПОКАНА ЗА XII-ТИ РЕДОВЕН КОНГРЕС на П.П. БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕСКИ ФОРУМ

На свое заседание от 14.04.2018 г. Националният съвет на БДФ (НС на БДФ) реши: На основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 33, ал.1 от Устава на партията свиква XII-ТИ РЕДОВЕН КОНГРЕС на П.П. БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕСКИ ФОРУМ на 01.12.2018 г. в 10.30 ч. (ргистрация в 10.00 ч.) в гр. София, бул. „Цар Борис III“ N41, Дом на културата „Красно село”, Зала № 3; при квота: 1 /един/ делегиран член се избира на 10 /десет/ редовни членове на партията.

и

Дневен ред на XII -тия редовен Конгрес на БДФ:

 1. Политически доклад на Председателя на БДФ
 2. Отчет на Централната контролно-ревизионна комисия
 3. Промени в Устава
 4. Избор на Председател
 5. Избор на Национален съвет и на Централна контролно-ревизионна комисия
 6. Разни

НС на БДФ избра следните комисии за подготовка и провеждане на ХII-тия Конгрес на БДФ:

Комисия по организация, регистрация и мандат:

 1. Лилия Вълкова – председател
 2. Силвия Иванова – член
 3. Росица Христова-Гълъбошева – член
 4. Силвия Колева – член
 5. Николай Василев – член

Комисия по избор:

 1. Вичо Маждраков – председател
 2. Иво Касабов – член
 3. Петър Николов – член

Във връзка с горните решения е и настоящото:

ОКРЪЖНО

До Общинските организации

на Български Демократически Форум

Във връзка с предстоящия ХII –ти Конгрес на Политическа партия Български Демократически Форум (БДФ), Централното Ръководство на БДФ (ЦР на БДФ) взе следните решения:

І. В срок до 20.11.2018 г. всички общински организации да проведат събрания при следния дневен ред:

 1. Избор на делегати за ХII-тия Конгрес на БДФ (при квота: 1 /един/ делегиран член се избира на 10 редовни членове на партията; председателят на общинската организация и членовете на НС на БДФ присъстват по право)
 2. Предложения за председател на БДФ
 3. Предложения за членове на следващия НС
 4. Предложения за членове на централната контролно-ревизионна комисия

ІІ. Списъците с актуалния състав на организациите и извлеченията от протоколите на проведените събрания да бъдат представени на Комисията по организацията, регистрацията и мандат на адрес: 1000 София, Централна поща, П.К. 659 в срок до 23.11.2018 г. или сканираните документи да се изпратят на електронен адрес bdf@bdforum.bg. В този случай оригиналите да бъдат представени на Комисията в деня на провеждането на Конгреса.

За допълнителни въпроси на телефон 0878499259.

 

30.10.2018 г.,

ЦР на БДФ

Check Also

Позиция на ПП Български демократически форум

Днес  25.04.2019 г. ПП Български демократически форум (БДФ) сключи политическо споразумение с ПП ГЕРБ за ...