XІ РЕДОВЕН КОНГРЕС НА ПП БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕСКИ ФОРУМ

На свое заседание от 08.11.2014 г. Националният съвет на БДФ (НС на БДФ) реши: На основание чл. 26. от ЗЮЛНЦ и чл. 33., ал.1. от Устава на партията свиква XІ РЕДОВЕН КОНГРЕС на ПП БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕСКИ ФОРУМ на 4.04.2015 г., събота, от 10.00 ч., в гр. София, бул. „Цар Борис III“ № 41, Дом на културата „Красно село“, Зала № 2; при квота: 1 /един/ делегиран член се избира на 20 /двадесет/ редовни членове на партията.

Дневен ред на ХІ редовен Конгрес на БДФ:

 1. Политически доклад на Председателя на БДФ;
 2. Отчет на Централната контролно-ревизионна комисия;
 3. Приемане на нов Устав;
 4. Избор на Председател ;
 5. Избор на Национален съвет и на Централна контролно-ревизионна комисия;
 6. Разни.

НС на БДФ избра следните комисии за подготовка и провеждане на ХІ Конгрес на БДФ:

 Комисия по организация, регистрация и мандат:

 1. Лилия Вълкова – председател
 2. Юлия Генова – член
 3. Росица Христова-Гълъбошева – член
 4. Силвия Колева – член
 5. Вичо Маждраков – член

Комисия по избор:

 1. Теменужка Петрова – председател
 2. Иво Касабов – член
 3. Петър Васев – член

Комисия по промени в Устава:

 1. Жаклин Толева – председател
 2. Людмила Костова – член
 3. Румяна Филипова – член
 4. Катерина Станчева – член

Във връзка с горните решения е и настоящото:

ОКРЪЖНО

До Общинските организации

на Български демократически форум

Във връзка с предстоящия ХІ Конгрес на ПП Български демократически форум (БДФ), Централното ръководство на БДФ (ЦР на БДФ) взе следните решения:

І. В срок до 20.03.2015 г. всички общински организации да проведат събрания при следния дневен ред:

 1. Избор на делегати за ХІ Конгрес на БДФ (при квота: 1 /един/ делегиран член се избира на 20 редовни членове на партията; председателят на Общинската организация и членовете на НС на БДФ присъстват по право).
 2. Предложения за членове на НС.
 3. Предложения за членове на централната контролно-ревизионна комисия.

ІІ. Списъците с актуалния състав на организациите и извлеченията от протоколите на проведените събрания да бъдат представени на Комисията по организацията, регистрацията и мандат на адрес: София 1000, бул. „Неофит Рилски“ № 2, ап. 10, в срок до 27.03.2015 г. или сканираните документи да се изпратят на електронен адрес bdf@bdforum.bg. В този случай оригиналите да бъдат представени на Комисията в деня на провеждането на Конгреса.

За допълнителни въпроси на телефона на БДФ.

09.02.2015 г.

ЦР на БДФ

Check Also

Позиция на ПП Български демократически форум

Днес  25.04.2019 г. ПП Български демократически форум (БДФ) сключи политическо споразумение с ПП ГЕРБ за ...