X редовен конгрес на ПП Български демократически форум

На свое заседание от 06.10.2012 г. Националният съвет на БДФ (НС на БДФ) реши:

На основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 33, ал.1 от Устава на партията

свиква

X редовен конгрес на П.П. Български демократически форум

на 01.12.2012 г. в 10.00 ч. в гр. София, бул. „Цар Борис III“ N41, Дом на културата „Красно село”, Зала № 1;

при квота: 1 (един) делегиран член се избира на 10 (десет) редовни членове на партията.

и

Дневен ред на Х -тия редовен Конгрес на БДФ:

1. Политически доклад на Председателя на БДФ;

2. Отчет на Централната контролно-ревизионна комисия

3. Промени в Устава;

4. Избор на Председател ;

5. Избор на Национален съвет и на Централна контролно-ревизионна комисия;

6. Разни.

 

НС на БДФ избра следните комисии за подготовка и провеждане на Х-тия Конгрес на БДФ:

Комисия по организация, регистарция и мандат:

1. Тодор Василев – председател

2. Лилия Вълкова – член

3. Росица Христова-Гълъбошева – член

4. Силвия Колева – член

5. Николай Василев – член

 

Комисия по избор:

1. Петър Васев – председател

2. Иво Касабов – член

3. Петър Николов – член

 

Комисия по промени в Устава:

1. Жаклин Толева – председател

2. Йордан Лисичков – член

3. Катерина Станчева – член

4. Красимир Димитров – член

5. Румяна Филипова – член

 

Във връзка с горните решения е и настоящото:

 

ОКРЪЖНО

До Общинските организации

на Български Демократически Форум

 

Във връзка с предстоящия Х –ти Конгрес на П.П. Български Демократически Форум (БДФ), Централното Ръководство на БДФ (ЦР на БДФ) взе следните решения:

І. В срок до 20.11.2012 г. всички общински организации да проведат събрания при следния дневен ред:

1. Избор на делегати за Х-тия Конгрес на БДФ (при квота: 1 /един/ делегиран член се избира на 10 редовни членове на партията; председателят на общинската организация и членовете на НС на БДФ присъстват по право)

2. Предложения за членове на НС

3. Предложения за членове на централната контролно-ревизионна комисия

 

ІІ. Списъците с актуалния състав на организациите и извлеченията от протоколите на проведените събрания да бъдат представени на Комисията по организацията, регистрацията и мандат на адрес: София 1000, бул. „Витоша”№ 18 в срок до 23.11.2012г. или сканираните документи да се изпратят на електронен адрес bdf@bdforum.bg. В този случай оригиналите да бъдат представени на Комисията в деня на провеждането на Конгреса.

За допълнителни въпроси на телефон 0878499259.

 

30.10.2012г.

ЦР на БДФ

Check Also

Позиция на ПП Български демократически форум

Днес  25.04.2019 г. ПП Български демократически форум (БДФ) сключи политическо споразумение с ПП ГЕРБ за ...